Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

 

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Detta är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Uppgifterna har hämtats ur resultatet av ett diagnostiskt matematikprov som under de senaste sex åren gjorts av 30.000 elever under sina första dagar på gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling av undervisningen i matematik.

Analysen presenterades den 7 februari 2017 under ett seminarium i Stockholm.

– Jag hoppas att rapporten dels ska användas i didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete – särskilt när det kommer till samverkan mellan grundskola och gymnasium, säger Anette Jahnke, projektledare för Ifous fokuserar på matematik.

Rapporten ”Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan” kan du ladda ner här.

 

 

 

 

 

Rapportserien Ifous fokuserar

Ifous fokuserar är en analysfunktion som ska leverera konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett visst område med relevans för skolans utveckling.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) inom skolområdet i samarbete med skolhuvudmän och lärosäten. Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och syftar till bidra till skolutveckling på vetenskaplig grund. I dagsläget har Ifous drygt 140 medlemmar, både kommunala och fristående skolhuvudmän.

 

 

Frågor? Kontakta:
Anette Jahnke, Dr. professionspraxis
Projekt- och processledare
Ifous AB
0730 695 695