Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas. Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering?
.
Dessa och andra frågor har fokuserats i ett analysprojekt om skolmiljöer. 
 .
.

Aktuellt

Rapporten Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö  med resultat och slutsatser av analyserna, vilket ger underlag för lokala diskussioner och beslut kring att bygga/renovera skolor publicerades 12 juni 2019.

En film om analysprojektet med bland annat intervjuer med Suzanne de Laval, arkitekt, tekn.dr. och projektledare, Anneli Frelin, professor i didaktik, Högskolan i Gävle, och Jan Grannäs, docent i didaktik, Högskolan i Gävle har spelats in:

Filmen är producerad av Kajsa Andersö, Andersö&Boman AB.

Filmen finns även tillgänglig med engelska undertexter, Ifous: School environments – evaluation and experience feedback of physical school environments.

Bakgrund

I projektet har genomförts:
  • en kort och lättillgänglig sammanställning av befintlig kunskap kring fysiska skolmiljöer.
  • s.k. gåturer” som forskare genomför tillsammans med skolpersonal och elever i skolor hos de medverkande huvudmännen.
Suzanne de Laval, Arkitekturanalys, leder projektet och sammanställer rapporten. Gåturer och analys genomförs i samverkan med professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda Högskolan i Gävle.
Vad är en gåtur? 
En gåtur är en promenad i den miljö som ska studeras. Med i turen går brukarna, dvs de som använder och jobbar i lokalerna, och det är deras observationer och erfarenheter av miljöerna som ligger till grund för analysen.
Dokumentationen genomförs skola för skola och en sammanställning och utvärdering görs av det sammanlagda resultatet från samtliga skolor. Vilka frågor är generella och allmängiltiga och vilka är mer speciella? Vilka lärdomar kan vi dra av varandras erfarenheter?

Den 22 maj 2019 hölls ett seminarium där en förhandsversion av rapporten presenterades och diskuterades.

Det presentationsmaterial som visades under seminariet går att ta del av här (pdf). Observera att filen är stor, så det kan ta lite tid att ladda ned den!

..
Vad kan Ifous fokuserar användas till?
Skriften redovisar resultaten i ett kort och koncist format, kompletterat med diskussionsfrågor för huvudmännens personal att arbeta med kollegialt. För den som vill fördjupa sig finns en utförlig referenslista. Utöver skriften produceras en film som berättar om analysen och resultaten.
 .
 .
Medverkande skolhuvudmän, vilka gemensamt finansierar projektet:
Huddinge kommun
Kungsbacka kommun
Nacka kommun
Stockholms stad
Projektet stöds också av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (SKL).
Högskolan i Gävle medfinansierar forskningsinsatsen.
 .
 .
Har du frågor – kontakta oss gärna!
Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se, 0760-334810
Suzanne de Laval, suzanne.delaval@arkitekturanalys.se, 0709-708131
 .
 .
Här hittar du ett informationsblad i pdf-format.
 ..
.
Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Syftet är stimulera till samtal och handling kring drift och utveckling i huvudmannens verksamhet och ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av skolhuvudmän och utgår från tillgänglig statistik, forsknings- och granskningsresultat som fördjupas och sammanställs i en kort rapport.