“Jag har en dröm”. Så avslutade Cristina Robertson, projektledare för Vetenskapsrådets projekt Skolforsk, den konferens där slutrapporten presenterades. Drömmen var en arena för forskning och skola i samverkan. Ifous ambition är att vara just en sådan arena!

 

Samverkan är avgörande

I pressmeddelandet om slutrapporten skriver Vetenskapsrådet att ”samspel mellan forskning och skola är avgörande”. I de rekommendationer som projektet ger det nya Skolforskningsinstitutet handlar mycket om behovet av dialog, samverkan och samspel:

  • Utveckla former för kunskapssammanställningar som svarar mot lärares och skolledares behov av relevant, tillförlitlig och praktiskt hållbar kunskap.
  • Involvera lärare för att säkra praktisk relevans, och forskare för att säkra vetenskaplig kvalitet.
  • Beakta praktiknära forsknings betydelse för lärares professionsutveckling.
  • Samverka internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
  • Samverka med aktörer inom det svenska utbildnings- och forskningssystemet
  • Inbjud till öppen och kritisk dialog.

 

Rekommendationerna bygger på 16 delstudier genomförda av ett 40-tal forskare från 15 lärosäten.

 

Under konferensen poängterade många av forskarna att det inte räcker att sprida forskningsresultat. Forskningen måste bearbetas bland de som är praktiskt verksamma, dvs. lärare och skolledare, och den bör dessutom på olika sätt utföras i samverkan mellan forskare och praktiker.

 

Cristina Robertsons vision under Skolforsk

Bild från Cristina Robertsons presentation under Skolforskkonferensen, 28 januari 2015.

 

Ifous – ett forskningsinstitut med hemvist hos skolhuvudmännen

Cristina Robertson, projektledare på VR, avrundade hela konferensen med att visa sin dröm om en arena för forskning och skola i samverkan. Ifous är en av de aktörer som arbetar just med att på olika sätt bygga broar över gapet mellan forskning och praktik. Ifous har sin hemvist hos skolhuvudmännen. Poängen med det är att lärare, skolledare och andra verksamma i skolor och förskolor får chans att formulera problem, aktivt medverka i forskning och själva arbeta med hur forskningsresultat kan användas och implementeras i praktiken.

Kanske är det inte så långt till att uppfylla den där drömmen …?

 

På Vetenskapsrådets hemsida finns mer information om projektet:

Om projektet och delstudierna.
Pressmeddelande och slutrapport. 

 

 

Bakgrund: Vad är Skolforsk?

Inför starten av det nya statliga Skolforskningsinstitutet gav regeringen i december 2013 Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att göra validerade kartläggningar av svensk och internationell forskning med relevans för skolväsendet. Syftet var att ge underlag till det nya institutet, för att underlätta dess start.

VR gav projektet namnet SKOLFORSK. En rad välrenommerade forskare fick i uppdrag att genomföra olika delstudier för att dels undersöka vilka möjliga metoder att göra systematiska forskningsöversikter som finns, och dels prova att göra några sådana – eller i alla fall börja göra dem – inom några utvalda områden.

Till projektet knöts också en referensgrupp där bland andra Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, ingick.

Arbetet har pågått under hela 2014, och den 28 januari 2015 var det dags att presentera resultat och slutsatser, dvs. projektets rekommendationer till det nya Skolforskningsinstitutet.