Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen Foto: Frida Rönnholm

Rektorer och lärare får inte tillräckligt stöd i arbetet med vetenskaplig grund. Det visar Skolinspektionens granskning.
– Det som oroar är den stora skillnaden mellan skolor, säger Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen. 

Val av arbetssätt utan kritiska jämförelser. Outvecklat arbete och brist på strukturer kring beprövad erfarenhet. Svagt stöd från huvudmän till rektorer och lärare. Det är några av resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av trettio skolors arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Generaldirektör Helén Ängmo är inte förvånad.

– Tidigare indikationer vittnar om utvecklingsbehov på det här området, så resultaten stämmer i stort med riskbilden. Det viktiga i den här granskningen är att den konkret visar var det brister.

Hon pekar särskilt på behovet av engagemang på huvudmannanivå. En majoritet av de granskade huvudmännen saknar strukturer för samverkan mellan lärare för att deras erfarenheter ska kunna utvecklas till beprövad erfarenhet. De flesta ger lite eller ett begränsat stöd för skolornas arbete kring de här frågorna. 

– Brist på initiativ från huvudmännen kan bero på flera olika saker, som tvekan då det skulle kunna uppfattas som att gå för långt in i skolornas arbete. Men beprövad erfarenhet bygger på samverkan mellan flera parter, lärare och skolor. Här har huvudmännen en överblick och möjlighet att påverka som de enskilda skolorna inte har, understryker Helén Ängmo.

Skolinspektionens granskning visar också att runt en tredjedel av skolorna har infört arbetssätt utan en kritisk diskussion. Det kan handla om att inte jämföra insatser mot alternativa metoder och arbetssätt eller kontrollera om det finns kritik mot valda insatser. 

Det finns exempel där valda utbildningskoncept begränsar val av andra arbetssätt och hämmar diskussioner.

Och det finns skäl till oro, menar Helén Ängmo, som främst pekar på de stora skillnaderna mellan skolorna och hur de jobbar med de här frågorna. 

– Därför är den här rapporten viktig, och jag hoppas att den ska användas som utgångspunkt för att stärka arbetet. 

Gör Skolverket och Skolforskningsinstitutet tillräckligt för att stötta huvudmännen?
Ja, menar Helén Ängmo:

– Som vi ser det jobbar de bra och intensivt på det här området. 

Det finns också goda exempel. Gemensamt för de skolor där det fungerar bra med arbetet kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att det finns en utpekad ansvarig, vilket saknas i en fjärdedel av de granskade skolorna.  

– Det kan vara en förstelärare eller projektledare som har till uppgift att samla och sprida forskningsresultat och som också ställer dem mot de egna metoderna. Att arbeta med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett ständigt pågående arbete. 

Mot bakgrund av de utmaningar som skolan redan kämpar med – allt från lärarbrist till ansträngda ekonomi – är det rimligt att förvänta sig någon förbättring på det här området?  

– Ja, det är det. Alla barn har rätt till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Text: Susanne Sawander
Foto: Frida Rönnholm

Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg deltar i Skolinspektionens panelsamtal i Visby under Almedalsveckan; Utgår arbetet i skolan från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

 

Läs rapporten Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i grundskolan på Skolinspektionen.se

 

Fakta/De viktigaste slutsatserna:

 

  • En majoritet av huvudmännen ger lite eller ett begränsat stöd för skolornas arbete med vetenskaplig grund.
  • Nästan en tredjedel av de besökta huvudmännen behöver i stor omfattning utveckla stödet och ge skolorna bättre möjligheter för detta arbete.
  • Cirka en tredjedel av skolorna har valt insatser i utbildningen utan kritiska jämförelser.
  • En majoritet av huvudmännen saknar strukturer för en bred samverkan mellan lärare för att lärarnas erfarenheter ska kunna utvecklas till beprövad erfarenhet.
  • I närmare en fjärdedel av de granskade skolorna är ansvarsfördelningen i relation till frågorna otydlig.
  • I flera skolor driver rektor ett medvetet arbete för att integrera valda metoder och arbetssätt.

 

Källa: Skolinspektionen