-Första doktorsavhandlingen från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

Hur – inte vad – ska du bli när du blir stor? är den lite provokativa fråga som Eva-Lena Lindster Norberg valt som titel på sin doktorsavhandling. Hennes disputation ägde rum vid Umeå universitet den 8 december. Opponent var professor Tomas Kroksmark, som inledde med att säga att han blev glad när han såg rubriken, som belyser skolans uppdrag att fostra och forma medborgare.

Eva-Lena Lindster Norbergs avhandling i tryckt form.

Eva-Lena har gjort sitt avhandlingsarbete inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande. Den gemensamma processen för lärare, skolledare och forskare pågick mellan augusti 2012 och september 2015 då det avslutades med ett seminarium. Därefter har den medverkande forskargruppen, två doktorander och två seniora forskare, fortsatt att analysera de data de samlat in och utifrån dem skriva vetenskapliga artiklar. Nu var det alltså dags för den första av doktoranderna att försvara sin doktorsavhandling.

Eva-Lena har följt lärare och elever på tre gymnasieskolor i tre olika stora kommuner. Hon har undersökt hur lärarna förstår och resonerar kring begrepp som entreprenörskap, entreprenöriell elev och samarbete. Hon har också intervjuat elever om hur de upplever sin skola, vilka förmågor de tycker är viktiga att ha i framtiden och vad de lägger in i begreppet entreprenör.

I studien framträder tre typer av lärare: den coola som tycker att entreprenörskap är positivt och har en avslappnad inställning, den frustrerade som känner sig låst av skolledningens definition av entreprenörskap och inte tycker att FoU-programmet tillför dem något samt den stressade som är osäker på begreppet vilket visar sig bero mycket på att kollegerna inte har en gemensam definition och inte har tid att diskutera med varandra. Hon finner också att entreprenörskap i skolan är en könsfråga – att pojkar och flickor uppfattar sig ha olika förutsättningar att bli sedda som entreprenöriella.

Medborgarfostran är ett centralt begrepp i avhandlingen. Hurdana medborgare samhället önskar, och således vill att skolan ska fostra, har förändrats över tid sedan folkskolans införande 1842. Sedan 1990-talet har begrepp som livslångt lärande, entreprenöriella förmågor och entreprenörskap betonats och utvecklats av t.ex. EU och OECD – och därmed även i svenska styrdokument.

Under sin forskarutbildning har Eva-Lenas inställning till det entreprenöriella lärandet och entreprenörskap i skolan förändrats. Hon har gått från att som gymnasielärare ha varit ”hängiven och passionerad”, som hon uttrycker det i sin prolog, till att bli allt mer ifrågasättande. Hon beskrev under disputationen att avhandlingsarbetet varit en känslomässig resa där hon landat hårt och blivit kritisk till sitt eget lärarskap.

– Begreppet entreprenörskap är politiskt, och skolan har anammat det utan att riktigt reflektera över vad det innebär, menar Eva-Lena som tycker att lärare behöver hjälp att tolka ett så komplext begrepp.

Hennes farhåga är att de förmågor och de värden som förknippas med entreprenörskap tar över och blir viktigare än uppdraget att fostra demokratiska medborgare.

 

Betygsnämnden kungör efter samråd sitt beslut att avhandlingen är godkänd.

Oavsett om man håller med Eva-Lena i dessa slutsatser eller inte, visar hennes avhandling hur viktigt det är att lärare och ledare i skolan får möjlighet att själva arbeta med och problematisera nya begrepp, metoder och arbetssätt. Det är en helt nödvändig del i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkespraktik.

 

Ta del av hela avhandlingen här.

 

Text: Karin Hermansson

 

FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

Forskningsdelen av FoU-programmet Entreprenöriellt lärande, som bestod av såväl senior forskning som forskarutbildning av två doktorander, finansierades av de medverkande huvudmännen och Umeå universitet.

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt lärande, och ta del av programmets slutrapport liksom alla vetenskapliga publikationer här.