I ett samarbete mellan Ifous och Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län erbjuder vi nu en workshopserie om att främja psykisk hälsa hos barn i förskoleåldern.

Syftet med serien är att bidra till kunskapsbaserad utveckling av strukturerad samverkan i lokalt främjande och förebyggande arbete kring barn i förskola. Processtödet syftar till att:

  • bidra till ökad kunskap och samsyn mellan verksamheter lokalt kring psykisk hälsa hos barn i förskola
  • bidra till strukturerad samverkan mellan förskolor, hälso- och sjukvård och socialtjänst genom stöd i lokal inventering av behov formulering av gemensamma mål,, planering av aktiviteter och uppföljning av arbetet.

 

Workshopserien består av fyra tillfällen à 3h och genomförs på plats i respektive kommun. De fokuserar på fyra olika områden:

Workshop 1: Vilka risk- och skyddsfaktorer ser vi på hemmaplan? Vilken är respektive verksamhets roll?
Workshop 2: Vad är psykisk hälsa, och vad kan respektive verksamhet bidra med för att främja en sådan?Workshop 3: Upprättande av handlingsplan för samverkan kring att främja psykisk hälsa
Workshop 4: Stöd för fortsatt strukturerad samverkan.

Workshopserien genomförs med cirka fyra veckors intervall, och mellan seminarierna ges uppdrag till alla deltagare som tar ca 1-2 h att genomföra. Det är viktigt att samma deltagare medverkar på alla seminarierna och genomför uppgifterna där emellan.

 

Ni ansvarar själva för:

  • En lämplig lokal enligt Ifous specifikationer
  • Att utse deltagare från såväl förskola, socialtjänst och Region Stockholm t.ex. BVC, Malinamottagningar, BUP, Habilitering). Deltagare från fyra olika verksamheter, varav minst en från hälso- och sjukvård, måste finnas representerade.
  • Att utse en kontaktperson som innebär lokal administration och kommunikation med Ifous process- och projektledare inför och under seminarieserien.

 

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822.

Du kan hitta informationen i en pdf-fil här.