Har ni kommit en bit på väg att undervisa i digitala miljöer och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller? Ifous planerar för ett nytt FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område. Förberedelsearbete sker under 2018 och ett uppstartsmöte planeras preliminärt till januari 2019.

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla fjärr-/distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Det stärker skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr-/distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning. Vidare syftar programmet till att i samverkan mellan skolans professioner och forskare programmet öka kunskapen kring fjärr-/distansundervisning.

 

Vad händer?

Planeringen av FoU-arbetet utgår från slutsatser i projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som genomförts 2016–2017 och slutrapporterades 1 februari 2018. Ambitionen är att det nya FoU-programmet ska omfatta såväl ämnesundervisning som studiehandledning på modersmål. Beroende på medverkande skolors och huvudmäns behov kan både fjärr- och distansundervisning vara aktuella att arbeta med.

 

Vilka är med?

FoU-programmets målgrupp är lärare och rektorer inom gymnasie- och grundskola,
om intresse finns även vuxenutbildning, samt chefer på förvaltningsnivå. De medverkande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet. Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att delta.

Hur leds arbetet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de frågor och förutsättningar som finns hos medverkande skolor och skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess som går ut på att forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter på distans.

 

Kontaktuppgifter

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
076-0334810
karin.hermansson@ifous.se

 

Mer om programmet

Ett informationsblad om programmet kan du ladda ner och läsa här.

Handbok för medverkande i FoU-program hittar du här.

Alla barn har rätt till en god utbildning. Det är en avgörande samhällsfråga som får effekter för både individ och samhällsutveckling. I dag har många elever inte tillgång till fullgod undervisning i alla ämnen på grund av brist på lärare. En mycket stor utmaning för många huvudmän är att erbjuda elever studiestöd på sitt modersmål. Särskilt stora utmaningar finns i glesbygd och skärgårdskommuner, men även i tätare befolkade områden kan det vara svårt att erbjuda alla elever det stöd de behöver.

Digital teknik och samarbete i fjärr-organiserad verksamhet har rönt stor framgång exempelvis inom vården. Fjärr- och distansundervisning har potential att skapa likvärdighet och säkra undervisningskvaliteten för barn och ungdomar oavsett geografiskt läge.

Flera skolor och skolhuvudmän har påbörjat arbete med att använda och utveckla fjärrundervisning, bland annat inom ramen för den försöksverksamhet som samordnas av Skolverket. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av fler.

Den didak­tiska praktiknära forskningen kring fjärrunder­visning är också mycket begränsad, vilket bland annat påtalas i en utredning vars slutbetänkande presenterades den 30 maj 2017 (SOU 2017:44).

Genom FoU-programmet får huvudmannen stöd att utveckla fjärrundervisning utgående från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och samtidigt medverka till att öka kunskap och erfarenhet inom detta viktiga framtidsområde.

 

Programmet i media

 – Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous intervjuas i Ateas nyhetskanal Voister om programmet. Voister: Ny forskning om fjärrundervisning.

 – Karin Hermansson och Jörgen From, Umeå universitet, intervjuas om programmet i Sveriges Radios finska kanal, SisuRadio. SisuRadio: Fjärrundervisningen ska öka i Sverige. 

 – Lärarnas tidning har intervjuat Karin Hermansson vid två tillfällen, Mer forskning behövs om fjärrundervisning, och Liten kunskap om effekterna på lärandet.