Är undervisning verkligen något som hör hemma i förskolan? Lär sig inte barn bäst genom lek? Vad är det man ska undervisa om? Och vad är det egentligen för skillnad på lärande och undervisning? Det är frågor som många som arbetar i förskolan brottas med och behovet av att klargöra vad undervisning i en förskolekontext innebär är stort. Därför startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan där förskolepersonal hos åtta skolhuvudmän har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet.

I programmet har cirka 300 förskollärare, rektorer och ledare på övergripande nivå från de deltagande skolhuvudmännen i samverkan med forskarna utforskat och utvecklat undervisning och bedömning i förskola. Lärarna har provat olika angreppssätt och utformat undervisning i och till- sammans med sina barngrupper. Utgångspunkten är flerstämmighet, det vill säga att undervisning inte ser likadan ut överallt och hela tiden, utan behöver anpassas till vilka som undervisas om vad och när. Men hur kan det se ut, i praktiken? Hur planerar man undervisning där barn görs delaktiga? Hur bedömer man resultaten av undervisning med förskolebarn? Det är sådana frågor som FoU-programmet har handlat om.

I slutrapporten Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden, som släpptes i samband med den öppna konferensen En förskola i takt med tiden 22 april 2021, beskrivs de resultat som framkommit och vilka erfarenheter som gjorts från programmets start 2018 tills det avslutades 2021.