Ett frukostseminarium om distansundervisning i forskning och praktik

 

Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar. I detta digitala frukostseminarium, som genomförs inom ramen för Innovationsveckan, diskuterar vi möjligheter och utmaningar i att bedriva undervisning i en digital miljö, utgående från elevers och lärares erfarenheter.

 

Det kan kännas ensamt och vara svårt att komma upp på morgonen, men samtidigt kan det vara lättnad att slippa långa resor och att fundera på hur man ser ut eller vad man ska ha på sig. I en enkätundersökning som Ifous genomförde i slutet av vårterminen 2020 berättar gymnasieelever om sina erfarenheter av flera veckors distansundervisning då gymnasieskolorna stängde på grund av coronapandemin. Enkäten visar på en komplex bild av elevernas upplevelser.

Lärare som undervisar på distans upplever å sin sida att det är svårt att skapa och upprätthålla kommunikationen med och mellan eleverna vilket kan öka risken för sjunkande motivation för studierna.

Under detta frukostseminarium presenteras resultaten från två enkätundersökningar som genomförts inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer, där lärare och skolledare utvecklar och utvärderar sin undervisning i samverkan med forskare. Elever i gymnasieskolor och inom vuxenutbildningen i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever situationen med distansundervisning i jämförelse med den ordinarie undervisningen i skolan (en första delrapport har publicerats).

Med utgångspunkt i såväl enkätundersökningen som i lärdomar och erfarenheter från FoU-programmet kommer både utmaningar och möjligheter att belysas utifrån elev-, skolledar-, lärarperspektiv.

Fil. dr. Anna Åkerfeldt och Fil. dr. Charlotta Hilli, som båda medverkar som forskare i FoU-programmet, presenterar tidigare forskning kring etablering av social närvaro och hur lärare kan arbeta med att skapa och upprätthålla relationer med sina elever när undervisningen sker på distans. Skolledare och lärare medverkar för att ge sina reflektioner och kommentarer kring vilka möjligheter och svårigheter som distansundervisning innebär.

Seminariet arrangeras som en del av Innovationsveckan 5-9 oktober.

Datum: 7 oktober
Tid:  08:00-10:00
Plats: Zoom (länk till Zoom-rum kommer meddelas i samband med registrering)
Anmälan: Registrera dig till frukostseminariet här 

Fullständigt program (pdf).

Frågor?
Kontakta Anna Åkerfeldt