För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra

Seminarium, Skolforum, Stockholm, tisdagen 1 november, 08:30-15:45

För tredje gången arrangeras seminarium och nätverksträff med fokus på Bedömning för lärande – BFL, under Skolforum.

Nu är det dags att kritiskt granska arbetet med BFL: Var befinner vi oss och hur ska vi gå vidare? Med årets gedigna program får du möjlighet att ta del av såväl framgångar som svårigheter i arbetet med BFL. Du får också möjlighet att diskutera med inbjudna forskare om hur praktik och forskning kan samverka och utmana varandra för en konstruktiv utveckling. Passa därför på att förbereda frågor till medverkande forskare och praktiker.

Under dagen medverkar forskarna Anders Jönsson och Åsa Hirsh samt praktiker från Sigtuna och Haninge kommun. Representanterna för kommunerna kommer under dagen att presentera och diskutera svårigheter som de har stött i sitt arbete med BFL, men även sina framgångar.

Arrangörer i år är Sigtuna kommun, Haninge kommun, Skolforum och Ifous.

Du anmäler dig till hela programmet och får då garanterad plats på forskarseminarierna, kl 11.00 och 13.00 vilka är öppna för alla Skolforums besökare som köpt föreläsningsbiljett.

Åsa Hirsh är filosofie doktor i pedagogik med särskild inriktning på bedömningsfrågor i skolan. Åsa har skrivit en forskningsöversikt om formativ bedömning åt Vetenskapsrådet (tillgänglig här).

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning fokuserar framför allt om relationen mellan formativ bedömning och elevers förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Anders har bland annat skrivit boken “Lärande bedömning”, som utkommit i flera upplagor.

 

Program för dagen:
08:30 Registrering
09:00-09:15 Seminariet öppnas
09:15-10:45 Lärare och rektorer visar fördelar och utmaningar med BFL – Lärande exempel från Haninge och Sigtuna
11:00-12:00 “BFL – var står vi och vart går vi?, fil. dr. Åsa Hirsh
”Mot bakgrund av en översikt av 2000-talets forskning om formativ bedömning diskuteras möjligheter, utmaningar, didaktiska implikationer och vägar framåt i lärares arbete med BFL. Hur har förståelse och arbete med BFL utvecklats? Vad är det vi vill åstadkomma? Är lärare metod-konsumenter eller medproducenter av ny kunskap med relevans för yrkesverksamheten?”
13:00-14:00 “BFL – feedback och feedforward”, professor Anders Jönsson.
”Var befinner sig arbetet med formativ bedömning i Sverige idag? Vilka är styrkorna och var ligger utmaningarna? Denna föreläsning tar sin utgångspunkt i aktuell forskning om bedömning för att dels göra en lägesbeskrivning och dels försöka formulera framåtsyftande återkoppling för den fortsatta utvecklingen av arbetet med formativ bedömning.”
14:15-15:15 Kritisk granskning av BFL?
Moderator Anders Holmgren och publik ifrågasätter BFL där och Åsa Hirsh och Anders Jönsson svarar/resonerar utifrån forskning.
15:15-15:45 Sammanfattning av dagen och avslutning.

 

Pris och praktiska detaljer
Pris: 895 kr(i priset ingår entrébiljett till Skolforum)
Plats: Sal C8, Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm (hitta hit)
Anmälan: via den här länken

 

Vid frågor:
Emma Kreü, Ifous, 073-5130736 alt. emma.kreu@ifous.se

 

 

Sigtuna kommuns bidrag till FÖR OCH EMOT BFL – Skolforum

 Framåtsyftande återkoppling- en möjlighet och en utmaning

Vi kommer att berätta om de fördelar vi ser med framåtsyftande återkoppling och vilken effekt det har på elevernas eget lärande. Vi ser att eleverna blir mer engagerade och utvecklar ”näsa för kvalitet”. Men det är också svårt att ge ”rätt” framåtsyftande återkoppling, det vill säga, att återkoppla till elevens arbetsinsats, tydlig koppling till lärandemål och synliggöra elevens lärande..

När vi arbetar med eleverna att tydliggöra mål och kunskapskrav stärker vi även vi även vår egen bedömarkompetens. Vi kommer att visa  exempel från egen undervisning.

 

En utmaning till

Vi belyser även de utmaningar vi stöter på i arbetet, såsom tidsbrist och den svåra balansgången mellan summativ och formativ bedömning, särskilt i åk 6.

 

Linda Fleck, ma- och nolärare åk 1-6, förstelärare, Råbergskolan

linda.fleck@edu.sigtuna.se

Inger Prskalo, sv- och solärare åk 4-6, förstelärare, Råbergskolan

inger.prskalo@edu.sigtuna.se

 

 

Haninge kommuns bidrag till FÖR OCH EMOT BFL

Håll i och håll ut

Skolledare från Haninge kommun kommer att presentera sin erfarenhet från implementeringsarbete kring formativ bedömning. Motgångar och framgångar utifrån ett ledarskapsperspektiv– från att starta upp– via att hålla i och hålla ut– till ett formativ förhållningssätt.

Frågor som vi brottas med är (frågor till forskarna o publiken):

1. Gränsen mellan pseudoformativ och formativ bedömning? Vilka tecken ska man titta efter?

2. Erfarenhet kring hur man kan följa upp utvecklingsarbetet utifrån ett elevperspektiv?

3. Hur kan man som skolledare stötta lärarna i arbetet att utveckla förhållningssätt. Från att starta upp implementeringsarbetet till ett professionellt lärande?

 

Presentatör
Kristin Olsson, biträdande rektor på Runstensskolan (f–6), Haninge kommun
kristin.olsson@haninge.se

 

Åhörarkopior från seminariet:

Linda Fleck och Inger Prskalo, Sigtuna kommun

Kristin Olsson, Haninge kommun

Åsa Hirsh, Jönköping University

Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad